ตารางการบรรยาย

ครั้งที่

หัวข้อการบรรยาย

หมายเหตุ

1

Introduction to Computer Applications in Business

8 ม.ค. 58

2

ระบบการขายสินค้า (Sale Order System)

15 ม.ค. 58

3

เสนอหัวข้อโครงงาน

22 ม.ค. 58

4

ระบบการซื้อสินค้า (Purchase Order System)

29 ม.ค. 58

5

ระบบลูกหนี้การค้า (Account Receivable System) ระบบเจ้าหนี้การค้า (Account Payable System)

5 ก.พ. 58

6

ระบบรับชำระสินค้า (Payment System)

12 ก.พ. 58

7

สอบกลางภาค ในเวลาเรียน แจ้งให้ทราบอีกครั้ง

19 ก.พ. 58

สอบกลางภาค (Midterm Exam.) 23 ก.พ. - 3 มี.ค. 58

8

เสนอความก้าวหน้าโครงงาน

5 มี.ค. 58

9

ระบบบัญชี (General Ledger)

12 มี.ค. 58

10

ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory Control System)

19 มี.ค. 58 (อ.ฟางขอเด็กไปงาน Microsoft)

11

ระบบสินเชื่อ (Lending System)

26 มี.ค. 58

12

ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relation Management)

2 เม.ย. 58

13

นำเสนอโครงงาน

9 เม.ย. 58

14

สอบปลายภาค  ในเวลาเรียน แจ้งให้ทราบอีกครั้ง

23 เม.ย. 58

สอบปลายภาค (Final Exam.) 29 เม.ย. 8 พ.ค. 58

Comments