การทำโปรเจ็ค

กำหนดให้นักศึกษาจับกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน  ทำการสร้างระบบการขายสินค้าและบริการ 

โดยให้ใช้โปรแกรม Visual Programming ในการพัฒนา และใช้ Database = Access, MySQL เป็นต้น

 โครงงาน ต้องประกอบด้วย

·       หน้าจอโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ สามารถทำการขายสินค้าและบริการ 

·       สามารถพิมพ์รายงานได้ อย่างน้อย 2 รายงาน

·      จัดทำคู่มือการใช้งานเป็นเล่มรายงาน